Dokumenti

Normativni akti Zajednice sportskih udruga grada Varaždina

Statut Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina

Poslovnik o radu Skupštine Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina

Pravilnik o načinu izbora predstavnika u izbornim jedinicama za Skupštinu Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina

Kriteriji vrednovanja sportskih udruga Grada Varaždina, članica ZŠUGV

Pravilnik o sufinanciranju školovanja i usavršavanja stručnih kadrova u športu

Kriteriji za vrednovanje i stimuliranje rada športskih škola sportskih udruga članica ZŠUGV

Pravilnik o dodjeli stipendija vrhunski kategoriziranim sportašima Grada Varaždina

Pravilnik za utvrđivanje liste kandidata i izbor “sportaša godine”

Pravilnik o dodjeli priznanja ZŠUGV

Pravila odabira sportskog uzora škole

Pravilnik o dodjeli nagrade Zajednice športskih udruga grada Varaždina sportski pothvat mjeseca

Odluke o uvjetima sufinanciranja športskih udruga


Sufinanciranje udruga prema Programu javnih potreba u sportu Grada Varaždina u 2021. godini

1.1. Sportske škole

1.2. Nagrađivanje vrhunski kategoriziranih sportaša

1.3. Nagrađivanje perspektivnih sportaša

1.4. Međunarodne, državne, tradicionalne i memorijalne sportske priredbe u organizaciji sportskih udruga ili suorganizaciji sportskih udruga sa ZSUGV

4.1. Sufinanciranje sportskih udruga na temelju kriterija ZSUGV

6.1. Sufinanciranje rada trenera za mlađe uzrasne kategorije

8. Sportske aktivnosti osoba sa teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom

10. Sufinanciranje troškova održavanja i funkcioniranja gradskih sportskih građevina kojima upravljaju ostale sportske udruge

11. Sufinanciranje cijene sata korištenja gradskih školskih sportskih dvorana osnovnih škola za programe treninga mlađih uzrasnih kategorija

12. Financiranje godišnje cijene sata korištenja Gradskih bazena “Varaždin” za sportske udruge, članice ZSUGV


Program javnih potreba u sportu Grada Varaždina

Izvješće o radu i djelovanju Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina za 2020.

Izvješće Nadzornog odbora za 2020. godinu

Financijski izvještaj za 2020. godinu

Bilješke uz financijski izvještaj neprofitne organizacije za 2020. godinu


Ostali dokumenti

Administrativne obveze udruge