Dokumenti

Normativni akti Zajednice sportskih udruga grada Varaždina

Statut Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina

Poslovnik o radu Skupštine Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina

Pravilnik o načinu izbora predstavnika u izbornim jedinicama za Skupštinu Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina

Kriteriji vrednovanja sportskih udruga Grada Varaždina, članica ZŠUGV

Pravilnik o sufinanciranju školovanja i usavršavanja stručnih kadrova u športu

Kriteriji za vrednovanje i stimuliranje rada športskih škola sportskih udruga članica ZŠUGV

Pravilnik o dodjeli stipendija vrhunski kategoriziranim sportašima Grada Varaždina

Pravilnik za utvrđivanje liste kandidata i izbor “sportaša godine”

Pravilnik o dodjeli priznanja ZŠUGV

Pravila odabira sportskog uzora škole

Pravilnik o dodjeli nagrade Zajednice športskih udruga grada Varaždina sportski pothvat mjeseca

Odluke o uvjetima sufinanciranja športskih udruga


Sufinanciranje udruga prema Programu javnih potreba u sportu Grada Varaždina u 2024. godini

1.1 Sportske škole

1.2 Nagrađivanje vrhunski kategoriziranih sportaša – I. i II. kategorija HOO-a, HPO-a ili HŠSG)

1.3 Nagrađivanje perspektivnih sportaša Grada Varaždina

1.4 Međunarodne, državne, tradicionalne i memorijalne sportske priredbe u organizaciji sportskih udruga ili suorganizaciji sportskih udruga sa ZSUGV

4.1 Sufinanciranje sportskih udruga Grada Varaždina na temelju kriterija ZSUGV

5.1 Sufinanciranje rada trenera za mlađe uzrasne kategorije

7. Sportske aktivnosti osoba sa teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom

9. Sufinanciranje troškova održavanja i funkcioniranja gradskih sportskih građevina kojima upravljaju ostale sportske udruge

10. Sufinanciranje cijene sata korištenja gradskih školskih sportskih dvorana osnovnih škola za provođenje programa sportskih škola

11. Financiranje godišnj cijene sata korištenja Gradskih bazena Varaždin, za sportske udrug, članice ZSUGV

Program javnih potreba u sportu Grada Varaždina

Izvješće o radu i djelovanju Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina u 2023. godini.docx

Izvješće Nadzornog odbora za 2023. godinu

Financijski izvještaj za 2023. godinu

Bilješke uz financijske izvještaje za 2023. godinu

Program javnih potreba u sportu i rekreaciji Grada Varaždina za 2023. godinu

Izvršenje Programa javnih potreba u sportu za 2023. godinu

Zapisnik komisije za popis imovine i obaveza


Ostali dokumenti

Administrativne obveze udruge