Javni poziv za predlaganje programa u području javnih potreba u sportu Grada Varaždina u 2019. godini

Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina

27. 08. 2018.

Klasa:620-07/18-01/10

Ur.broj:2186-95-01/1-18-1

Varaždin 27.kolovoz 2018.

Na temelju članka 48. stavka 3. Zakona o sportu (“Narodne novine” 71/06, 150/8, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16), Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina objavljuje

JAVNI POZIV

ZA PREDLAGANJE PROGAMA U PODRUČJU JAVNIH POTREBA

U SPORTU GRADA VARAŽDINA U 2019. GODINI

I.

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pisanih ponuda za provedbu Programa javnih potreba u sportu Grada Varaždina u 2019. godini.

Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina objedinjuje i predlaže, a Grad Varaždin u propisanoj proceduri utvrđuje te donosi Program javnih potreba u sportu Grada Varaždina, zajedno s godišnjim proračunom.

II.

Sredstva osigurana u Proračunu Grada Varaždina za 2019. godinu namjenski će se rasporediti za slijedeće aktivnosti, poslove i djelatnosti:

A) POTICANJE I PROMOCIJA SPORTA

1. nagrađivanje vrhunski kategoriziranih sportaša

2. nagrađivanje perspektivnih sportaša

3. međunarodna suradnja i razvojni sportski programi

B) PROVOĐENJE PROGRAMA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE DJECE I MLADEŽI, POJEDINACA I EKIPA GRADSKIH OSNOVNIH ŠKOLA

1. organizacija i provedba školskih sportskih aktivnosti

C) PROVOĐENJE PROGRAMA TRENINGA I NATJECANJA SPORTSKIH UDRUGA, ČLANICA ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA GRADA VARAŽDINA

1. programi treninga i natjecanja sportaša

2. programi ekipa i pojedinaca koji su ostvarili vrhunske rezultate na domaćim i međunarodnim natjecanjima i razvojni programi

3. program sportske škole (program sportske obuke mladih-početnika)

D) SPORTSKO-REKREACIJSKE AKTIVNOSTI GRAĐANA

1. provedba sportsko-rekreacijskih aktivnosti građana

E) SPORT OSOBA S INVALIDITETOM I OSOBA OŠTEĆENA SLUHA

1. programi treninga i natjecanja sportaša s invaliditetom i osoba oštećena sluha

F) ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA I FINANCIRANJE CIJENE SATA KORIŠTENJA SPORTSKIH OBJEKATA

1. programi aktivnosti na sportskim objektima u vlasništvu Grada Varaždina kojima upravljaju sportske udruge članice Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina i Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina

2. programi udruga koji svoje trenažne i natjecateljske aktivnosti provode na ostalim sportskim objektima

G) ORGANIZACIJA MEĐUNARODNIH, TRADICIONALNIH I PRIGODNIH PRIREDBI

1. organizacija sportskih priredbi značajnih za promidžbu Grada Varaždina na državnoj ili međunarodnoj razini te tradicionalne sportske priredbe i natjecanja koja se organiziraju povodom Dana Grada Varaždina

H) FUNKCIONIRANJE SUSTAVA SPORTA

1. djelovanje Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina

2. djelovanje gradskih sportskih saveza

3. izdavačka i promidžbena djelatnost

4. istraživačko razvojni programi

I) PROGRAMI STUDENTSKIH SPORTSKIH UDRUGA

1. organizacija i provedba studentskih sportskih aktivnosti

III.

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu imaju sportske udruge sa sjedištem/prebivalištem u Gradu Varaždinu, punopravne članice Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina koje zadovoljavaju Odluke o načinu ostvarivanja prava sufinanciranja sportskih udruga članica Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina te temeljem zakona o sportu (“narodne novine” broj 71/06, 150/8, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16) mogu obavljati djelatnost sporta.

IV.

Ponuda za provedbu Programa javnih potreba Grada Varaždina podnosi se u pisanoj formi i obavezno treba sadržavati slijedeće elemente:

· ispunjene obrasce upitnika koji se mogu podići:

– u prostorijama Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina, Graberje 31, 42000 Varaždin;

– na internet stranici Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina – www.varazdin-sport.hr

– na internet stranici Grada Varaždina – www.varazdin.hr

· presliku osobne iskaznice odgovorne osobe

· sadržaj programskih aktivnosti,

· presliku važećeg Rješenja o upisu u Registar udruga Republike Hrvatske, odnosno drugog mjerodavnog Registra, kao i presliku važećih upisa promjena u Registar, ukoliko iste postoje,

· presliku isprave kojom se dokazuje stručna sprema odnosno stručna osposobljenost svih osoba koje obavljaju stručne poslove.

V.

Sportske udruge, članice Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina, koje ne dostave prijedloge za financiranje sportskih programa u 2019. godini, ne mogu participirati ni u jednom segmentu Programa javnih potreba u sportu Grada Varaždina za 2019. godinu.

VI.

Ponude za provedbu Programa javnih potreba dostavljaju se poštom preporučeno ili neposrednom dostavom na adresu iz točke VII. ovog Natječaja, zaključno do 10. rujna 2018. godine.

Prijave za ponudu programa s nepotpunim podacima, kao i prijave koje se ne dostave u određenom roku, neće se razmatrati ni uvrstiti u prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Varaždina za 2019. godinu.

VII.

Ponude Programa predaju se u zapečaćenoj omotnici na kojoj treba stajati puni naziv/ime i adresa ponuditelja, na adresu:

ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA GRADA VARAŽDINA, GRABERJE 31, 42000 VARAŽDIN

s napomenom:

“PONUDA ZA PROVEDBU PROGRAMA JAVNIH POTREBA GRADA VARAŽDINA U SPORTU U 2019. GODINI ”.

VIII.

Sve udruge čiji programi budu prihvaćeni i uvršteni u Program javnih potreba Grada Varaždina u sportu u 2019. godini o istome će biti obaviješteni pisanim putem.

Glavni tajnik:

Patrik Koščak, prof.

 

Financijski plan udruge 2019

JAVNI POZIV 2019

OBRAZAC A – POTICANJE I PROMOCIJA SPORTA 2019

OBRAZAC B – ŠKOLSKI SPORT 2019

OBRAZAC C – TRENINZI I NATJECANJA 2019

OBRAZAC D – SPORTSKA REKREACIJA 2019

OBRAZAC F – SPORTSKI OBJEKTI 2019

OBRAZAC G – SPORTSKE PRIREDBE 2019

OBRAZAC H – FUNKCIONIRANJE SUSTAVA SPORTA 2019

OBRAZAC I – STUDENTSKI SPORT 2019

OPĆI PODACI O NOSITELJU PROGRAMA 2019

UPUTE ZA PRIJAVU 2019

27. 08. 2018.