Javni poziv za predlaganje programa u području javnih potreba u sportu Grada Varaždina u 2018. godini

21. 08. 2017.

Klasa: 620-07/17-01/10
Ur.broj: 2186-95-01/1—17-1
Varaždin, 02. kolovoz 2017.

Na temelju članka 48. stavka 3. Zakona o sportu (“Narodne novine” 71/06, 150/8, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16), Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina objavljuje

JAVNI POZIV
ZA PREDLAGANJE PROGAMA U PODRUČJU JAVNIH POTREBA
U SPORTU GRADA VARAŽDINA U 2018. GODINI

I.
Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pisanih ponuda za provedbu Programa javnih potreba u sportu Grada Varaždina u 2018. godini.
Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina objedinjuje i predlaže, a Grad Varaždin u propisanoj proceduri utvrđuje te donosi Program javnih potreba u sportu Grada Varaždina, zajedno s godišnjim proračunom.

II.
Sredstva osigurana u Proračunu Grada Varaždina za 2018. godinu namjenski će se rasporediti za slijedeće aktivnosti, poslove i djelatnosti:

A) POTICANJE I PROMOCIJA SPORTA
1. nagrađivanje vrhunski kategoriziranih sportaša
2. nagrađivanje perspektivnih sportaša
3. međunarodna suradnja i razvojni sportski programi
B) PROVOĐENJE PROGRAMA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE DJECE I MLADEŽI, POJEDINACA I EKIPA GRADSKIH OSNOVNIH ŠKOLA
1. organizacija i provedba školskih sportskih aktivnosti
C) PROVOĐENJE PROGRAMA TRENINGA I NATJECANJA SPORTSKIH UDRUGA, ČLANICA ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA GRADA VARAŽDINA
1. programi treninga i natjecanja sportaša
2. programi ekipa i pojedinaca koji su ostvarili vrhunske rezultate na domaćim i međunarodnim natjecanjima i razvojni programi
3. program sportske škole (program sportske obuke mladih-početnika)
D) SPORTSKO-REKREACIJSKE AKTIVNOSTI GRAĐANA
1. provedba sportsko-rekreacijskih aktivnosti građana
E) SPORT OSOBA S INVALIDITETOM I OSOBA OŠTEĆENA SLUHA
1. programi treninga i natjecanja sportaša s invaliditetom i osoba oštećena sluha
F) ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA I FINANCIRANJE CIJENE SATA KORIŠTENJA SPORTSKIH OBJEKATA
1. programi aktivnosti na sportskim objektima u vlasništvu Grada Varaždina kojima
upravljaju sportske udruge članice Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina
i Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina
2. programi udruga koji svoje trenažne i natjecateljske aktivnosti provode na ostalim sportskim
objektima
G) ORGANIZACIJA MEĐUNARODNIH, TRADICIONALNIH I PRIGODNIH PRIREDBI
1. organizacija sportskih priredbi značajnih za promidžbu Grada Varaždina na državnoj ili
međunarodnoj razini te tradicionalne sportske priredbe i natjecanja koja se organiziraju
povodom Dana Grada Varaždina

H) FUNKCIONIRANJE SUSTAVA SPORTA
1. djelovanje Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina
2. djelovanje gradskih sportskih saveza
3. izdavačka i promidžbena djelatnost
4. istraživačko razvojni programi
I) PROGRAMI STUDENTSKIH SPORTSKIH UDRUGA
1. organizacija i provedba studentskih sportskih aktivnosti

III.
Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu imaju sve sportske udruge sa sjedištem/prebivalištem u Gradu Varaždinu, članice Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina, a koje temeljem Zakona o športu (“Narodne novine” broj 71/06, 150/8, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16) mogu obavljati djelatnost sporta.

IV.
Ponuda za provedbu Programa javnih potreba Grada Varaždina podnosi se u pisanoj formi i obavezno treba sadržavati slijedeće elemente:
• ispunjene obrasce upitnika koji se mogu podići:
– u prostorijama Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina, Graberje 31, 42000 Varaždin;
– na Internet stranici Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina – www.varazdin-sport.hr
– na internet stranici Grada Varaždina – www.varazdin.hr

• presliku osobne iskaznice odgovorne osobe
• sadržaj programskih aktivnosti,
• presliku važećeg Rješenja o upisu u Registar udruga Republike Hrvatske, odnosno drugog mjerodavnog Registra, kao i presliku važećih upisa promjena u Registar, ukoliko iste postoje,
• presliku isprave kojom se dokazuje stručna sprema odnosno stručna osposobljenost svih osoba koje obavljaju stručne poslove.

V.
Sportske udruge, članice Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina, koje ne dostave prijedloge za financiranje sportskih programa u 2018. godini, ne mogu participirati ni u jednom segmentu Programa javnih potreba u sportu Grada Varaždina za 2018. godinu.

VI.
Ponude za provedbu Programa javnih potreba dostavljaju se poštom preporučeno ili neposrednom dostavom na adresu iz točke VII. ovog Natječaja, zaključno do 21. kolovoza 2018. godine.
Prijave za ponudu programa s nepotpunim podacima, kao i prijave koje se ne dostave u određenom roku, neće se razmatrati ni uvrstiti u prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Varaždina za 2018. godinu.

VII.
Ponude Programa predaju se u zapečaćenoj omotnici na kojoj treba stajati puni naziv/ime i adresa ponuditelja, na adresu:
ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA GRADA VARAŽDINA, GRABERJE 31, 42000 VARAŽDIN
s napomenom:
“PONUDA ZA PROVEDBU PROGRAMA JAVNIH POTREBA GRADA VARAŽDINA U SPORTU U 2018. GODINI ”.

VIII.
Sve udruge čiji programi budu prihvaćeni i uvršteni u Program javnih potreba Grada Varaždina u sportu u 2018. godini o istome će biti obaviješteni pisanim putem.

Glavni tajnik:
Patrik Koščak, prof.

Financijski plan udruge

JAVNI POZIV 2018

OBRAZAC A – POTICANJE I PROMOCIJA SPORTA

OBRAZAC B – ŠKOLSKI SPORT

OBRAZAC C – TRENINZI I NATJECANJA

OBRAZAC D – SPORTSKA REKREACIJA

OBRAZAC F – SPORTSKI OBJEKTI

OBRAZAC G – SPORTSKE PRIREDBE

OBRAZAC H – FUNKCIONIRANJE SUSTAVA SPORTA

OBRAZAC I – STUDENTSKI SPORT

OPĆI PODACI O NOSITELJU PROGRAMA

UPUTE ZA PRIJAVU

21. 08. 2017.