JAVNI NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA KOJI DOPRINOSE ZADOVOLJAVANJU JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA VARAŽDINA U 2021. GODINI

Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina

28. 01. 2021.

Klasa: 620-01/21-01/4
Urbroj: 2186-95-01/1-21-1

Varaždin, 27.01.2021.

Temeljem članka 76. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15) , članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i Programu javnih potreba u sportu Grada Varaždina za 2021.godinu (Službeni vjesnik Grada Varaždina 12/17), Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA KOJI DOPRINOSE ZADOVOLJAVANJU JAVNIH POTREBA

U SPORTU GRADA VARAŽDINA U 2021. GODINI

I.
Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina ( u daljnjem tekstu: Zajednica) poziva sportske udruge sa područja Grada Varaždina, članice Zajednice, da prijave za bodovanje programa/projekata koji doprinose zadovoljenju Javnih potreba u sportu na području Grada Varaždina za 2021. godinu.

Izvršno odbor Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina potvrđuje Detaljni plan raspodjele sredstava za sufinanciranje Programa javnih potreba u sportu Grada Varaždina za 2021. godinu.

II.
Sredstva osigurana u Proračunu Grada Varaždina za 2021. godinu namjenski će se rasporediti za slijedeće aktivnosti, poslove i djelatnosti u ukupnim iznosima definiranim Programom javnih potreba u sportu Grada Varaždina za 2021. godinu:

PROGRAM A) POTICANJE I PROMOCIJA SPORTA
1. sportske škole

2. nagrađivanje vrhunski kategoriziranih sportaša

3. nagrađivanje perspektivnih sportaša

4. organizacija sportskih priredbi značajnih za promidžbu Grada Varaždina na državnoj ili međunarodnoj razini te tradicionalne sportske priredbe i natjecanja koja se organiziraju povodom Dana Grada Varaždina

5. međunarodna suradnja

6. programi HOO-a i sportskih zajednica

PROGRAM B) PROVOĐENJE PROGRAMA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE DJECE I MLADEŽI, POJEDINACA I EKIPA GRADSKIH OSNOVNIH ŠKOLA
1. organizacija i provedba školskih sportskih aktivnosti gradskih osnovnih škola
PROGRAM C) PROVOĐENJE DIJELA PROGRAMA STUDENTSKIH SPORTSKIH UDRUGA GRADA VARAŽDINA
1. organizacija i provedba studentskih sportskih aktivnosti udruga članica Zajednice

PROGRAM D) PROVOĐENJE PROGRAMA TRENINGA I NATJECANJA SPORTSKIH UDRUGA ČLANICA ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA GRADA VARAŽDIN
1. sufinanciranje sportskih udruga Grada Varaždina temeljem kriterija Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina

2. stimulacija ekipa i pojedinaca za ostvarene vrhunske rezultate na domaćim i međunarodnim natjecanjima

PROGRAM E) OPĆA I POSEBNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA SPORTAŠA
1. sufinanciranje obaveznih liječničkih pregleda sportaša sportskih udruga članica Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina

PROGRAM F) SUFINANCIRANJE STRUČNIH POSLOVA U SPORTU
1. sufinanciranje rada trenera mlađih uzrasnih kategorija
2. sufinanciranje usavršavanja stručnih kadrova u sportu

PROGRAM G) SPORTSKO-REKREACIJSKE AKTIVNOSTI GRAĐANA
1. provedba sportsko-rekreacijskih aktivnosti građana
PROGRAM H) SPORT OSOBA S INVALIDITETOM I OSOBA OŠTEĆENA SLUHA
1. programi treninga i natjecanja sportaša s invaliditetom i osoba oštećena sluha

PROGRAM I) ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA I FINANCIRANJE CIJENE SATA KORIŠTENJA SPORTSKIH OBJEKATA
1. programi aktivnosti na sportskim objektima u vlasništvu Grada Varaždina kojima upravlja Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina

2. programi aktivnosti na sportskim objektima u vlasništvu Grada Varaždina kojima upravljaju ostale sportske udruge

3.programi udruga koji svoje aktivnost provode u dvoranama osnovnih škola Grada Varaždina

4. programi udruga koji svoje trenažne i natjecateljske aktivnosti provode na Gradskim bazenima „Varaždin“

PROGRAM J) PROVOĐENJE I FINANCIRANJE ZNANSTVENIH I RAZVOJNIH PROJEKATA, ELABORATA I STUDIJA O SPORTU

III.

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu imaju sve sportske udruge sa sjedištem/prebivalištem u Gradu Varaždinu, članice Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina, koje temeljem Zakona o sportu (“Narodne novine” broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15) mogu obavljati djelatnost sporta i upisane su u registar sportskih djelatnosti kod nadležnog ureda te zadovoljavaju uvjete propisane Odlukom o sufinanciranju sportskih udruga Grada Varaždina Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina uz uvjet da:

-program/projekt/inicijativa, koji prijave na javni natječaj, bude ocijenjen kao značajan za razvoj civilnog društva i zadovoljenje javnih potreba u sportu
-su uredno ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz Proračuna Grada Varaždina i drugih javnih izvora
-nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Grada
-da se protiv korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana Zakonom
-općim aktom imaju uspostavljen model financijskog upravljanja i kontrolu te način sprečavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima
-da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje i kaznena djela definirane Zakonom o sportu
-imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa i projekata, programa javnih potreba
-imaju uređen sustav prikupljanja članarina te uredno predaju sva izvješća Zajednici sportskih udruga Grada Varaždina

IV.

Ponuda za vrednovanje programa koji doprinose zadovoljavanju Javnih potreba u sportu Grada Varaždina u 2021. godini podnose se u pisanoj formi i obavezno treba sadržavati slijedeće elemente:

VREDNOVANJE PROGRAMA KOJI DOPRINOSE ZADOVOLJAVANJU JAVNIH POTREBA
U SPORTU GRADA VARAŽDINA U 2021. GODINI

· ispunjene obrasce upitnika koji se mogu podići:

-u prostorijama Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina, Graberje 31, 42000 Varaždin;

-na Internet stranici Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina – www.varazdin-sport.hr

presliku osobne iskaznice odgovorne osobe,
sadržaj programskih aktivnosti,
presliku važećeg Rješenja o upisu u Registar udruga Republike Hrvatske, odnosno drugog mjerodavnog Registra, kao i presliku važećih upisa promjena u Registar, ukoliko iste postoje,
zapisnik sa posljednje održane Skupštine,
presliku isprave kojom se dokazuje stručna sprema odnosno stručna osposobljenost svih osoba koje obavljaju stručne poslove
potvrde o dokazu da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje, voditelja programa te osoba koje obavljaju stručne poslove u sportu ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje i kaznena djela definirane Zakonom o sportu
potvrda o nepostojanju duga prema Gradu Varaždinu (Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu)
potvrdu mjerodavne Porezne uprave kojom se potvrđuje da porezni obveznik nema duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava, a koja ne smije biti starija od 30 dana od dana raspisivanja natječaja.

V.

Sportske udruge, članice Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina koje ne dostave prijedloge za bodovanje sportskih programa u 2021. godini, ne mogu participirati ni u jednom segmentu Programa javnih potreba u sportu Grada Varaždina za 2021. godinu.

VI.

Ponude za vrednovanje programa koji doprinose zadovoljavanju Javnih potreba u sportu dostavljaju se poštom preporučeno ili neposrednom dostavom na adresu iz točke IV. ovog Natječaja, zaključno do ponedjeljka 15.veljače 2021. godine.

Prijave za ponudu programa s nepotpunim podacima, kao i prijave koje se ne dostave u zadanom roku, neće se razmatrati ni uvrstiti u Detaljan prijedlog raspodjele sredstava iz Programa javnih potreba u sportu Grada Varaždina za 2021. godinu.

Iznimno za programe A) točka 4. organizacija sportskih priredbi značajnih za promidžbu Grada Varaždina na državnoj ili međunarodnoj razini te tradicionalne sportske priredbe i natjecanja;, točka 6. programi HOO-a i sportskih zajednica; D) točka 2. stimulacija ekipa i pojedinaca za ostvarene vrhunske rezultate na domaćim i međunarodnim natjecanjima te F) točka 2. sufinanciranje stručnog usavršavanja natječaji su otvoreni do 30. studenog 2021. odnosno do utrošenosti sredstava na gore navedenim pozicijama Programa javnih potreba u sportu Grada Varaždina za 2021. godinu.

VII.

Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina imenovat će Povjerenstvo za ocjenjivanje zaprimljenih ponuda programa koje će predložiti Izvršnom odboru Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina.

VIII.

Ponude Programa predaju se u zapečaćenoj omotnici na kojoj treba stajati puni naziv/ime i adresa ponuditelja, na adresu:
ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA GRADA VARAŽDINA, GRABERJE 31, 42000 VARAŽDIN
s napomenom:
“PONUDA ZA VREDNOVANJE SPORTSKIH PROGRAMA KOJI DOPRINOSE ZADOVOLJAVANJU JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA VARAŽDINA ZA 2021. GODINU”.

Za dodatne informacije obratiti se na telefon 091/2211831.

IX.

Sve udruge čiji programi budu prihvaćeni i uvršteni u Program javnih potreba u 2021. godini o istome će biti obaviješteni pisanim putem, pozvani na zaključenje Ugovora te su po realizaciji ugovorenih sportskih programa u obvezi dostaviti izvješće o izvršenju programa.

Glavni tajnik:
Patrik Koščak, prof.

Dokumenti i obrasci:

Natječaj 2021.

Financijski-plan-udruge-2021.

Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac-A-poticanje-i-promocija-sporta-2021.

Obrazac-B-školski-i-studentski-sport-2021.

Obrazac-C-treninzi-i-natjecanja-sportskih-udruga-2021.

Obrazac-D-sportska-rekreacija-2021.

Obrazac-E-stručni-poslovi-u-sportu-2021.

Obrazac-F-sportski-objekti-2021.

Obrazac-G-sportske-priredbe-2021.

Obrazac-H-sportske-škole-2021.

Obrazac-I-informatička-i-istraživačka-djelatnost-2021.

opći-podaci-prijavitelja-2021

upute-za-prijavitelje 2021.

28. 01. 2021.